Available courses

Celem seminarium jest próba opisu kultur Azji Centralnej oraz Dalekiego Wschodu według swoistego dla każdej z nich wymiaru kulturowego oraz wzajemnego ich porównania. Szamanizm, Taoizm oraz buddyzm stanowią perspektywę do refleksji porównawczej. W dyskusjach nad tekstami pochodzącymi z różnych system kulturowych próbujemy ustalić relacje kategorii rzeczywistości z innymi kategoriami kultury, specyfikę każdej z kultur, co w końcu przybliży nam świat człowieka w kulturach azjatyckich. Program zajęć składa się z 4 rozdziałów: a. Zagadnienia metodologiczne;b. Kategoria Rzeczywistości w obrazie świata szamanizmu Azji Centralnej i Północnej; c. Kategoria Rzeczywistości w taoistycznym obrazie świata; d. Kategoria Rzeczywistości w obrazie świata buddyzmu.


Studia nad zagadnieniami teorii cywilizacji: kategorii czasu i jednostki ludzkiej w cywilizacjach Wschodu i Zachodu. Euro-Azja: próba określenia warunków i okoliczności współistnienia różnych cywilizacji. Analiza zmian kulturowych społeczeństw Wschodu i Zachodu. Przedstawienie pogranicza cywilizacyjnego Euro-Azji: zagadnienia tożsamości jednostki. Czas jako kategoria obrazu świata. Jednostka ludzka i czas w kulturach tradycyjnych oraz współczesnych: analiza porównawcza. Jednostka ludzka a społeczeństwo w cywilizacjach Wschodu i Zachodu.

Podstawowe zagadnienia. Wartości tradycyjne i współczesne w perspektywie czasu.  Specyfika procesów konstruowania tożsamości w społeczeństwie wielokulturowym.   Analizie poddane zostaną główne konteksty tworzenia tożsamości w przeszłości i współcześnie, jej zawartość symboliczna, relacje z innymi typami identyfikacji tj. narodową, państwową, regionalną oraz próby teoretycznego ujęcia tych zagadnień. Tożsamość euro-azjatycka a inne typy tożsamości (regionalna, narodowa, państwowa). Wybrane kulturowe, historyczne i polityczne konteksty tworzenia tożsamości euro-azjatyckiej.


Celem procesu  dydaktycznego zawartym w cyklu  „Spotkania międzycywilizacyjne”  jest nabycie umiejętności przekształcania informacji w wiedzę, translacja nabytej wiedzy w dialog międzycywilizacyjny.

 Warunkiem każdej komunikacji międzykulturowej jest możliwość wyjścia poza własną kulturę; wykroczenia poza nią, a dokonuje się to w sytuacji dialogu z przedstawicielem innej kultury. Narzędziem, które umożliwia ten dialog jest dekonstrukcja. Proces takiej komunikacji, z jednej strony, mógłby pomóc w przezwyciężeniu problemów adaptacyjnych, które przeżywa niemal każdy student-cudzoziemiec na UW. Z drugiej otwierałby drogę do tworzenia bardziej innowacyjnych i interaktywnych programów dla wszystkich studentów na UW.


Cycle of 2 integrated blocks run in seminars and workshops


The purpose of the didactic process included in the cycle „Cross-Civilizational Meetings”. It is aim is to acquire the ability to transform information into knowledge and to translate acquired knowledge into intercultural dialogue. The prerequisite for every intercultural communication is the ability to go beyond one's own culture; and it is done in the context of a dialogue with a representative of another culture. The tool that enables this dialogue is deconstruction. The process of such communication, on the one hand, could help overcome the adaptive problems experienced by almost every student-foreigner at UW. On the other hand, it would open the way to create more innovative and interactive programs for foreigners at UW.

Bezpośrednim celem procesu dydaktycznego zawartego w cyklu  jest ponowna lektura i przemyślenie słynnej książki Edwarda W. Saida „Orientalizm”. Zadajemy pytanie: czy ktokolwiek w ogóle odrobił lekcję zadaną przez autora Orientalizmu? Czy „wschód” i „zachód” stały się dzisiaj kategoriami „dojrzałymi”, tj. zdolnymi do samo-reprezentacji? Said ostrzegał, że wykluczając pewną część świata, orientalizm okazał brak solidarności z znaczącym fragmentem ludzkiego doświadczenia, tj. odmówił uznania go za doświadczenie ludzkie. W trakcie zajęć zadajemy pytanie: jak uniknąć zbrodni wykluczenia ważnych obszarów życia?